Bilişim sektöründe performans değerlendirmesi bahane edilerek 2010 yılında Netaş'tan işten çıkarılan bilişim çalışanı arkadaşlar, açtıkları işe iade davasını bir sene sonra kazandı. Bu davanın emsal oluşturacak kararını aşağıda yayınlıyoruz:

"Davacının iş akdinin performansının yeterli olmaması nediyle fesih edildiği görülmektedir. Performans değerlendirmesi bakımından iş yerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi 05.10.2011 havale tarihli raporunda davalı işyerinde adım 1'den adım 5'e kadar belirlenen bir performans değerlendirme süreci olduğunu, bu adımlar tetkik edildiğinde bunların tamamen subjektif veriler olduğu, çeşitli tanımları ve beklentileri ifade etmeye çalıştığının görüldüğünü, performansın matematiksel veya sayısal veriler belirlenip değerlendirilerek somut bir biçimde açıklanıp bütününün ve ölçülür yönünün ilgiliye tebliğ edilmesi sonrada birbirini takip eden en az iki dönemde yine matematiksel biçimde ölçülmesi ve de arizi durumlarda eğitsel faaliyetlere başvurulması ondan sonra performansın düşük olup olmadığına karar verilmesi gerekirken davalı işyerinde böyle bir uygulamanın olmadığını performans kriterleri belirlenirken üretim sürecinde hangi eylemin hangi üretimin karşılığının sayısal puan olarak ne olması gerektiğinin önceden belirlenip tebliğ edilmesi gerektiğini, bu nedenle yetersiz performanstan dolayı yapılan feshin yerinde olmadığını davacının iş akdinin fesih edildiği 16.04.2010 tarihinden önceki altı aylık dönemde işyerine mühendislerin alındığını, davalı firmanın organizasyon şeması bütün olarak değerlendirildiğinde davacının konumuna uygun olan pozisyonların bulunduğunu, davacıya bunlar önerilmeden soyut verilerle iş akdinin fesih yolunun seçilmesinin feshin son çare olması ilkesine aykırı olduğunu beyan etmiştir."

Biçda olarak bizler de, çalışanlar üzerinde baskı kuran, çalışılanların emeklerine saygı göstermeyip sömüren, onları kullandıkları bilgisayarlardan farklı görmeyen şirketlerin performansını değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucu olarak şirketlere insanlık adına 10 üzerinden 1 veriyoruz. Bu 1 puanı da aramızdaki insanlık farkı belli olsun diye veriyoruz.